HONORARIS

Els honoraris es basen en els criteris orientadors publicats pel Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, si be, es política d'aquest Bufet establir uns honoraris d'acord amb el treball realitzat, prenent també en consideració el resultat obtingut i les circumstàncies personals del cas procurant donar sempre un servei professional, eficaç i competitiu.
El cost de la primera visita, presa de contacte i exposició del cas es considerà com bestreta dels honoraris si s'accepta la defensa, aleshores es formalitzarà la corresponent fulla d'encàrrec professional, on s'especificarà amb precisió el treball a realitzar, el sistema de càlcul dels honoraris i la previsió dels mateixos, la forma de pagament, els professionals intervinents, etc. Si es tracte de reclamacions econòmiques hi haurà la possibilitat de negociar un percentatge sobre la indemnització a percebre sempre que es cobreixi un mínim cost de les despeses del litigi.
En qualsevol cas intentarem facilitar-li les condicions de pagament a fi de poder atendre el seu cas, intentant que els honoraris, despeses i taxes -en el seu cas- no siguin obstacle per l' exercici de la tutela judicial efectiva.

CONSULTES

Les consultes via e-mail seran ateses amb celeritat i estricte confidencialitat. Amb caràcter previ sempre se li indicarà el cost de la consulta i la forma de pagament.
Telefònicament únicament s'atendran les consultes simples o encaminades a explicar el tràmit a seguir per dirimir qualsevol controvèrsia que afecti les matèries d'especialització d'aquest bufet però sense entrar en el fons de l'assumpte.
Es tramitaran per internet assumptes judicials simples com separacions i divorcis de mutu acord a preus competitius sempre que no siguin d'especial complexitat, donat que Bufet Massuet aconsella les visites presencials i estudis personalitzats en el nostre bufet als efectes de donar un tracte personal i directe al client amb el fi de preparar i obtenir el millor resultat possible als seus interessos.
Si el caso ho requereix i no li es possible la visita presencial per tramitar el seu cas podrà contactar mitjançant videoconfèrencia amb aquest despatx. En aquell cas se li indicarà el software necessari i se li donaran les instruccions oportunes per poder efectuar la connexió.

BUFET MASSUET-ADVOCATS: c/ Bofill i Matas 2 local - 08360 Canet de Mar (Barcelona) Tel: 937943852 - Mail: bufetmassuet@gmail.com